Lokalni izbori u Crnoj Gori 2014

Istaknuti sadržaj

Cijeli Sadržaj

Još se ne zna ko će up­ravl­jati većim di­jelom od 12 crnogorskih opći­na u ko­ji­ma su jučer održani lokalni iz­bori. Na­jz­nača­jni­ji su iz­bori u Pod­gori­ci, gdje živi treći­na stanovništ­va Crne Gore i gdje ni­jed­na stran­ka nije do­bi­la ap­so­lut­nu većinu. Na­jviše glaso­va, više od 46 pos­to ima vlada­juća Demokrats­ka stran­ka so­ci­jal­ista koja će morati naći koali­ci­jskog […]

Published On 26 May 2014

Još se ne zna ko će up­ravl­jati većim di­jelom od 12 crnogorskih opšti­na, u ko­ji­ma su jučer održani lokalni iz­bori. O rezul­ta­ti­ma lokalnih izb­o­ra u Crnoj Gori, gov­ori poli­tič­ki anal­i­tičar Zlatko Vu­jović.

Published On 26 May 2014

Stran­ka Mila Đukanovića pre­ma prvim nes­lužben­im rezul­ta­ti­ma os­va­ja 47,2 pos­to na lokalnim iz­bori­ma u Pod­gori­ci no ne­do­voljno za vlast. Iz Pod­gorice više de­tal­ja donosi nov­inar­ka Al Jazeere Mil­i­ca Mari­nović. 

Published On 25 May 2014

Crnogors­ki lokalni iz­bori održani su u glavnom gradu Pod­gori­ci, Baru i još 10 opći­na. Bi­rač­ka mjes­ta otvore­na su u sedam, a zatvore­na u 20 sati. Pra­vo glasa ima­lo je  više od 315.000 bi­rača. Lokalne iz­bore prati­lo je  blizu 650 pos­ma­trača Cen­tra za demokratsku tranzi­ci­ju i Mreže za afir­ma­ci­ju nevladinog sek­to­ra. Više de­tal­ja iz Pod­gorice donosi […]

Published On 25 May 2014

Crnogors­ki lokalni iz­bori održani su u glavnom gradu Pod­gori­ci, Baru i još 10 opći­na. Bi­rač­ka mjes­ta otvore­na su u sedam, a zatvore­na u 20 sati. Pra­vo glasa ima­lo je  više od 315.000 bi­rača. Lokalne iz­bore prati­lo je  blizu 650 pos­ma­trača Cen­tra za demokratsku tranzi­ci­ju i Mreže za afir­ma­ci­ju nevladinog sek­to­ra. Više de­tal­ja iz Pod­gorice donosi […]

Published On 25 May 2014