Lokalni izbori u BiH

Istaknuti sadržaj

Cijeli Sadržaj

Do pon­avl­jan­ja izb­o­ra je doš­lo nakon što je Cen­tral­na izbor­na komisi­ja BiH poništi­la lokalne iz­bore u ova dva bh. gra­da održane 15. no­vem­bru 2020. zbog nepravil­nos­ti.

Published On 21 Feb 2021