Ljudska prava

Istaknuti sadržaj

Cijeli Sadržaj

UN-ovo Vi­jeće za ljud­s­ka pra­va od­luči­lo je imen­o­vati grupu is­tražitel­ja vi­sokog nivoa koji će rasvi­jetl­i­ti sve povrede ljud­skih pra­va tokom gušen­ja protes­ta u Iranu.

Published On 24 Nov 2022

Ured UN-a za ljud­s­ka pra­va poz­vao je iran­sku vladu da odmah oslo­bo­di hil­jade lju­di prive­denih zbog učešća u mirn­im protes­ti­ma, is­tovre­meno ukazu­jući na ‘sve veću gru­bost’ iran­skih vlasti.

Published On 16 Nov 2022