Live Blog

Istaknuti sadržaj

Cijeli Sadržaj

Ze­len­s­ki: Vrlo brzo će Rusi­ji tre­bati nova mo­bi­lizaci­ja

Ze­len­s­ki izrazio sum­n­ju u saopšten­je Rusi­je da je nje­na dje­lim­ič­na mo­bi­lizaci­ja za­vrše­na i saopš­tio da “loši rezul­tati ruskih sna­ga na fron­tu znače da će Moskvi biti potreb­no više lju­di”.

Published On 28 Oct 2022

Putin: Nuk­lear­na dok­t­ri­na je ‘odbram­be­na’

Nuk­lear­na dok­t­ri­na ruskih vo­jnih sna­ga je odbram­be­na, rekao je Putin i odba­cio tvrd­nje da Rusi­ja nam­jer­a­va upotri­jebiti nuk­learno oruž­je u Ukra­ji­ni.

Published On 27 Oct 2022

Ukra­ji­na slavi oslobađan­je Li­mana

Gu­vern­er ukra­jinske oblasti Lu­gan­jsk Ser­hij Gaj­daj rekao je da je oslobađan­je Li­mana jedan od ključnih fak­to­ra za vraćan­je izgubljene ter­i­tori­je.

Published On 02 Oct 2022

Ukra­jni­ci os­vo­jili Li­man, ruske snage se povuk­le

Zbog pri­jet­nje op­kol­ja­van­jem, ruske snage su na­pustile grad Li­man i povuk­le se na rez­ervne položa­je, saopći­lo je rusko Min­istarst­vo odbrane.

Published On 01 Oct 2022