Lijekovi

Istaknuti sadržaj

Cijeli Sadržaj

Građani su suočeni sa sporim i kom­p­liko­van­im pro­ce­du­ra­ma, čekan­jem na ter­api­je i op­eraci­je, čak i pre­glede, op­eraci­ja­ma koje mora­ju plati­ti iako ima­ju zdravstveno os­ig­u­ran­je, man­jkom dok­to­ra…

Published On 23 Aug 2022