Lijekovi

Istaknuti sadržaj

Cijeli Sadržaj

Klin­ičke studi­je pokazu­ju da su paci­jen­ti koji su prim­ili Paxlovid u roku od pet dana od po­jave simp­toma znat­no kraće os­ta­jali na hos­pi­tal­izaci­ji i bez sm­rt­nih isho­da.

Published On 27 Jan 2022