Liga nacija

Istaknuti sadržaj

Cijeli Sadržaj

Dosko­rašn­ji se­lek­tor bh. fud­balera tvr­di da mu ne tre­ba­ju pre­pu­ca­van­ja putem medi­ja i da je ra­dio kako je mis­lio da je na­jbol­je.

Published On 29 Nov 2020

Šest reprezentaci­ja iz regi­je igrale su večeras utak­mice četvr­tog kola no­gometne Lige naci­ja. Hrvats­ka je u Za­gre­bu po­raže­na od sv­jet­skog prva­ka Fran­cuske s 2:1. U di­viz­iji A Bosna i Herce­gov­ina je izgu­bi­la od Poljske sa 3:0. U di­viz­iji B Sr­bi­ja je prokock­ala vod­st­vo od 2:0 u Turskoj. Za­vrši­lo je 2:2. U trećoj po jači­ni di­viz­iji, […]

Published On 14 Oct 2020

Šest reprezentaci­ja iz regi­je danas će igrati utak­mice četvr­tog kola Lige naci­ja. Na­jveću pažn­ju privlači sus­ret u Za­gre­bu, gdje će Hrvats­ka u reprizi fi­nala Mundi­ala 2018. biti do­maćin Fran­cuskoj. U di­viz­iji A nas­tu­pa i Bosna i Herce­gov­ina, koja u ovom kolu gos­tu­je u Poljskoj. Turs­ka je u di­viz­iji B do­maćin Sr­bi­ji, dok će se os­tale […]

Published On 14 Oct 2020