Legalizacija marihuane

Istaknuti sadržaj

Cijeli Sadržaj

UN je skin­uo kan­abis s liste na­jopas­ni­jih narkoti­ka. Sr­bi­ja će takvu od­luku poš­to­vati, kažu u Min­istarstvu zdravl­ja, dok iz MUP-a tvrde da do pot­pune le­gal­izaci­je te biljke neće doći.

Published On 06 Jun 2021