Legalizacija marihuane

Istaknuti sadržaj

Cijeli Sadržaj

Hoće li Sr­bi­ja usko­ro po­sta­ti prva zeml­ja regi­je u ko­joj će mar­i­hua­na biti le­gal­izirana u med­i­cinske svrhe? Ko će od­luči­vati o takvoj vrsti ter­api­je? Kako nad­gle­dati prim­jenu i spreča­vati moguće zloupotrebe?  Kan­abis i nje­gove preparate za med­i­cin­sku upotre­bu moguće je legal­no do­biti u go­to­vo svim razvi­jen­im zeml­ja­ma Evrope. I na drugim kon­ti­nen­ti­ma kan­abis je le­gal­iziran […]

Published On 11 Dec 2014