Legalizacija marihuane

Istaknuti sadržaj

Cijeli Sadržaj

UN je skin­uo kan­abis s liste na­jopas­ni­jih narkoti­ka. Sr­bi­ja će takvu od­luku poš­to­vati, kažu u Min­istarstvu zdravl­ja, dok iz MUP-a tvrde da do pot­pune le­gal­izaci­je te biljke neće doći.

Published On 06 Jun 2021

Hoće li Sr­bi­ja usko­ro po­sta­ti prva zeml­ja regi­je u ko­joj će mar­i­hua­na biti le­gal­izirana u med­i­cinske svrhe? Ko će od­luči­vati o takvoj vrsti ter­api­je? Kako nad­gle­dati prim­jenu i spreča­vati moguće zloupotrebe?  Kan­abis i nje­gove preparate za med­i­cin­sku upotre­bu moguće je legal­no do­biti u go­to­vo svim razvi­jen­im zeml­ja­ma Evrope. I na drugim kon­ti­nen­ti­ma kan­abis je le­gal­iziran […]

Published On 11 Dec 2014