LeBron James

Istaknuti sadržaj

Cijeli Sadržaj

Le­Bron James je igra­jući za Los An­ge­les Lak­erse, Cleve­land Cav­a­lierse i Mi­a­mi Heat zara­dio 385 mil­iona dolara, no većinu bo­gat­st­va stekao je iz­van košarkašk­ih ter­e­na.

Published On 03 Jun 2022

Kad sam do­bio ponude Dal­las Cow­boysa i Seat­tle Sea­hawk­sa, počeo sam razmišl­jati o ‘foot­bal­lu’, o tome da bih mo­gao biti na terenu ned­jeljom, priz­nao je Le­Bron James.

Published On 28 Sep 2021

Košarkaš LA Lak­er­sa je žesto­ki kri­tičar Don­al­da Trumpa i često je gov­o­rio pro­tiv rasne ne­jed­nakosti, poseb­no nakon sm­r­ti Georgea Floy­da.

Published On 08 Jan 2021