Kuna

Istaknuti sadržaj

Cijeli Sadržaj

Dvi­je trećine ispi­tanih u an­keti šte­di da bi stvo­rilo za­l­i­hu nov­ca za nepred­viđene situaci­je, 43 pos­to želi os­ig­u­rati fi­nan­cijsku za­leđinu za sebe i porod­icu, a 18 pro­ce­na­ta šte­di za pen­z­i­ju.

Published On 22 Oct 2021