Kuna

Istaknuti sadržaj

Cijeli Sadržaj

Uvođen­je nove va­lute kod di­jela potrošača izazi­va i zabrin­u­tost koja se odnosi na to hoće li po­je­di­ni poslovni sub­jek­ti isko­ris­ti­ti uvođen­je eura za neo­prav­dano povećan­je ci­je­na.

Published On 12 Jul 2022

Euro će, od­lukom Sab­o­ra, službe­na va­l­u­ta u Hrvatskoj po­sta­ti od pr­vog dana iduće go­dine, a pri­je nego u pot­punos­ti za­mi­jeni kunu od 5. sep­tem­bra ci­jene bi se iskazi­vale du­al­no – u ku­na­ma i eu­ri­ma.

Published On 13 May 2022

Otkriveni su fal­si­fikati ukup­no 96 novčan­i­ca kuna, u pro­tivvri­jed­nos­ti od go­to­vo 1,5 mil­iona di­nara (12.745 eura), dok su fal­si­fiko­vani euri vri­jed­ni 1,25 mil­iona di­nara (10.620 eura).

Published On 21 Apr 2022

Vlast Fran­je Tuđ­mana tvrdi­la je kako je kuna povi­jes­ni hrvats­ki no­vac; a to nije tačno – kuna je bila ‘hrvats­ka’ va­l­u­ta isključi­vo u vri­jeme Neza­v­isne države Hrvatske.

opinion by Boris Pavelić
Published On 09 Feb 2022