Kultura

Istaknuti sadržaj

Cijeli Sadržaj

Za­misao o pre­mi­jeri ruske opere niknu­la je pri­je tri go­dine, znat­no pri­je počet­ka ruske agre­si­je na Ukra­jinu i La Scala je na njoj us­tra­jala up­rkos protes­ti­ma ukra­jin­skog konzu­la u Mi­lanu.

Published On 07 Dec 2022