Kultura

Istaknuti sadržaj

Cijeli Sadržaj

Ide­ja borbe pro­tiv fašiz­ma nikad ne presta­je biti ak­tuel­na i zbog toga je poseb­no važ­na čin­jeni­ca da ‘Ay, Carmela’ nas­tavl­ja dal­je da živi.

blog by Lejla Kajić
Published On 10 May 2022

Na 100. godišn­jicu rođen­ja slavnog kn­jiževni­ka pos­to­jala je ini­ci­ja­ti­va da se u Sara­je­vu os­nu­je ‘Mako­va hiža’ ili ‘Muzej Maka Diz­dara’ – um­jesto toga do­bili smo ‘Caffe bar Mak hookah lounge’.

blog by Mirza Pinjić
Published On 30 Apr 2022