Kultura

Istaknuti sadržaj

Cijeli Sadržaj

Lor­dan Zafra­nović kaže da će ‘Zlat­ni rez 42 (Dje­ca Kozare)’ biti savre­meni film o svi­je­tu u kome danas živi­mo koji je pun kon­tradik­ci­ja, ra­to­va, užasa, izb­jegli­ca, gla­di.

Published On 27 Aug 2022

Nje­mač­ka iz­davač­ka kuća Ravens­burg­er Ver­lag povlači svo­ju kn­jigu povezanu s novim fil­mom ‘Mla­di poglav­i­ca Win­netou’ i druge naslove o pop­u­larnom ju­naku iz dječ­je kn­jiževnos­ti.

Published On 25 Aug 2022