Kultura u Srbiji

Istaknuti sadržaj

Cijeli Sadržaj

Grand prix ‘Mira Trailović’ za na­jbolju pred­stavu u cjeli­ni pri­pao je pred­stava­ma ‘Solo’ Nine Ra­jić Kran­jac i ‘Sva­ki pokušaj će se za­vrši­ti skršen­im ti­je­li­ma i sloml­jen­im kos­ti­ma’ Jana Marten­sa.

Published On 02 Oct 2022

Pred­sta­va ‘Sva­ki pokušaj će se za­vrši­ti skršen­im ti­je­li­ma i sloml­jen­im kos­ti­ma’ red­itel­ja i ko­re­ografa Jana Marten­sa otvo­rila je 56. BITEF.

Published On 26 Sep 2022

Lor­dan Zafra­nović kaže da će ‘Zlat­ni rez 42 (Dje­ca Kozare)’ biti savre­meni film o svi­je­tu u kome danas živi­mo koji je pun kon­tradik­ci­ja, ra­to­va, užasa, izb­jegli­ca, gla­di.

Published On 27 Aug 2022

Jed­nos­tavn­im i hu­man­im či­nom – da­van­jem krvi – um­jet­nik Kemil Bek­teši od­lučio je ispi­tati i prov­jer­i­ti da li je nje­go­va kosovs­ka krv do­voljno do­bra za Sr­bi­ju i da li bi je pot­pisali kao svo­ju.

Published On 06 Aug 2022