Kultura u BiH

Istaknuti sadržaj

Cijeli Sadržaj

Kon­jič­ka pub­li­ka će i ove go­dine imati pri­liku pogle­dati doku­men­tarne fil­move do­maće pro­duk­ci­je koji su prikazani na AJB DOC-u.

Published On 06 Aug 2022

Steć­ci su ogleda­lo u ko­jem se na­j­jas­ni­je vidim – i kao Bosanac, i kao skulp­tor, kaže jedan od na­jpriz­nati­jih bosan­sko­herce­go­v­ačk­ih skulp­to­ra.

Published On 30 Jul 2022