Kultura u BiH

Istaknuti sadržaj

Cijeli Sadržaj

Na 100. godišn­jicu rođen­ja slavnog kn­jiževni­ka pos­to­jala je ini­ci­ja­ti­va da se u Sara­je­vu os­nu­je ‘Mako­va hiža’ ili ‘Muzej Maka Diz­dara’ – um­jesto toga do­bili smo ‘Caffe bar Mak hookah lounge’.

blog by Mirza Pinjić
Published On 30 Apr 2022

Već duže vri­jeme um­jet­nič­ka kri­ti­ka nije dio ‘main­stream’ medi­ja, a u medi­ji­ma u ko­ji­ma rubri­ka kul­ture još uvi­jek pos­to­ji njeno mjesto za­uz­i­ma­ju in­for­ma­tivne na­jave um­jet­ničk­ih i kul­turnih do­gađa­ja.

Published On 21 Jan 2022