Kršćani

Istaknuti sadržaj

Cijeli Sadržaj

Pos­je­ta od četvrt­ka do ned­jel­je do­gađa se tri go­dine nakon nje­gov­og his­tori­jskog puto­van­ja u Ujed­in­jene Ara­pske Emi­rate 2019, gdje je pot­pisao mus­li­man­sko-kršćan­s­ki man­i­fest za mir.

Published On 02 Nov 2022

Ka­toli­ci, protes­tanti i dru­gi kršćani koji vri­jeme raču­na­ju pre­ma Gre­gori­jan­skom kalen­daru u ned­jelju slave svoj na­jveći i na­js­tar­i­ji blag­dan –  Uskrs.

Published On 17 Apr 2022

Vjer­ni­ci obil­ježava­ju cen­tral­ni do­gađaj kršćanst­va – Kris­to­vo uskrsnuće od mrtvih.

Published On 04 Apr 2021