Kriza vlasti u BiH

Istaknuti sadržaj

Cijeli Sadržaj

Voditelj Del­e­gaci­je EU u BiH Jo­hann Sat­tler poz­vao je poli­tičare da se do­gov­ore o izm­je­na­ma Izbornog za­kona, navodeći da bi to re­lak­sir­alo odnose u zemlji.

Published On 19 Jan 2022

Milo­rad Dodik je rekao da će nas­tavi­ti s poli­tikom pri­jenosa nadležnos­ti s nivoa države BiH na en­tite­ta RS, pro­ces koji je iza­z­vao oštre poli­tičke ten­z­i­je u zemlji i potakao kri­tike Za­pa­da.

Published On 17 Jan 2022