Kriza na Korejskom poluotoku

Istaknuti sadržaj

Cijeli Sadržaj

Ured UN-a za ljud­s­ka pra­va poz­vao je S. Ko­re­ju da potvr­di sud­binu i mjesto gdje se nalaze lju­di koji su nestali pod njen­im reži­mom, op­tužu­jući je da de­setl­jeći­ma krši pra­va žr­ta­va i nji­hovih porod­i­ca.

Published On 28 Mar 2023