Kriza na Korejskom poluostrvu

Istaknuti sadržaj

Cijeli Sadržaj

Ko­re­js­ki rat, koji je tra­jao od 1950. do 1953. go­dine, za­vršen je prim­ir­jem, a ne mirovn­im spo­razu­mom. Sjev­er­na i Juž­na Ko­re­ja su od tada tehnič­ki u ratu, uz po­dršku Kine, odnos­no SAD-a.

Published On 13 Dec 2021