Kriza eurozone

Istaknuti sadržaj

Cijeli Sadržaj

Poslov­na ak­tivnost pono­vo je pala u sep­tem­bru, treći mjesec zare­dom, u okružen­ju sve izraženi­jih cjen­ovnih pri­ti­sa­ka na ekonomi­ja i stan­dard građana, pokazao je izv­ješ­taj S&P Glob­ala.

Published On 23 Sep 2022

U sv­jetlu do­dat­nih znača­jnih povećan­ja ci­je­na en­ergi­je, koja im­pli­ci­ra­ju do­dat­ni pri­ti­sak na potrošn­ju do­maćin­sta­va, sada očeku­je­mo da euro uđe u tehničku re­ce­si­ju, navode ekon­o­misti.

Published On 26 Aug 2022

In­flaci­ja u zeml­ja­ma koje ko­riste euro kao va­l­u­tu je dostigla reko­rd­nu cifru, pod­staknu­ta posku­pljen­jem troško­va en­er­gena­ta djelomično iza­z­van­im ruskom in­vaz­i­jom na Ukra­jinu.

Published On 01 Jul 2022

Glavni ra­zlog snažnog ubrzan­ja in­flacije su reko­rd­no vi­soke ci­jene gori­va i prirodnog plina koje su do­dat­no povećali rat u Ukra­ji­ni i sankci­je Rusi­ji zbog in­vaz­i­je na sus­jed­nu zemlju.

Published On 01 Apr 2022