Kriptovalute

Istaknuti sadržaj

Cijeli Sadržaj

Proc­jen­ju­je se da je od počet­ka go­dine u Rusi­ju ušlo 400 mil­iona dolara u krip­to­va­l­u­ta­ma, a ve­li­ki dio su bit­coi­ni ‘zarađeni’ razn­im vrsta­ma on­line iznu­da i ko­rišten­jem ran­somware raču­narskih virusa.

Published On 13 Mar 2022

Veći­na fi­nan­si­jskih stručn­ja­ka sma­tra da je ovo­li­ki ot­por reg­u­la­tornih ti­jela pre­ma ‘li­bra’ (‘diem’) krip­to­va­lu­ti nas­tao iz zabrin­u­tosti o prav­im nam­jera­ma kom­pani­je Face­book, danas poz­nate kao Meta.

Published On 19 Feb 2022

Na ne­davn­im auk­ci­ja­ma plaćeni su ogrom­ni iznosi za NFT, uključu­jući 69,3 mil­iona dolara za dig­i­tal­no dje­lo um­jet­ni­ka Beeplea na auk­ci­ji u Christie'­su.

Published On 14 Feb 2022

Dig­i­tal­na će rupi­ja biti uve­de­na u novoj fi­nan­si­jskoj go­di­ni koja počin­je u aprilu, što bi tre­ba­lo dati ve­li­ki pot­i­caj dig­i­tal­noj ekonomi­ji i stvoriti uvjete za efikas­ni­je i jef­tini­je up­ravl­jan­je valu

Published On 03 Feb 2022