Kriptovalute

Istaknuti sadržaj

Cijeli Sadržaj

Na saj­mu tehnologi­je na­jviše će biti ri­ječi o krip­to­va­l­u­ta­ma i ‘blockchainu’, tehnologi­ji za koju se tvr­di da je u stan­ju naprav­i­ti rev­olu­ci­ju u upotre­bi in­ter­ne­ta, pa čak i glob­al­noj ekonomi­ji.

Published On 02 Nov 2022

‘Onecoin’, koji je os­mis­lila Ruja Ign­ja­to­va, nije ‘rudaren’ kao os­tale krip­to­va­lute, već ga je kreirao soft­ver na server­i­ma kom­pani­je OneCoin Ltd, što je u prak­si ravno štam­pan­ju svog nov­ca.

Published On 17 Sep 2022

Narudžbi­na, vri­jed­na 10 mil­iona dolara, prvi je ko­rak koji će omogući­ti Iranu tr­go­v­an­je putem plaćan­ja u dig­i­tal­noj imovi­ni, za­o­bi­lazeći glob­al­ni fi­nan­si­js­ki sis­tem u ko­jem do­mini­ra dolar.

Published On 10 Aug 2022

Na­js­nažni­ja krip­to­va­l­u­ta na svi­je­tu po tržišnoj kap­i­tal­izaci­ji pala je za 8,9 pos­to i sada vri­je­di 24.903,49 dolara, što je na­jniži nivo od de­cem­bra 2020. go­dine.

Published On 13 Jun 2022

Pred­sjed­nik Fed­er­al­nih rez­ervi Jerome Pow­ell rekao je da će nove tehnologi­je vjerovat­no učini­ti elek­tron­s­ka plaćan­ja jef­tini­jim i bržim, ali one bi mogle da desta­bi­lizira­ju fi­nan­si­jske in­sti­tu­ci­je.

Published On 24 Mar 2022