Kriptovalute

Istaknuti sadržaj

Cijeli Sadržaj

Pred­sjed­nik Fed­er­al­nih rez­ervi Jerome Pow­ell rekao je da će nove tehnologi­je vjerovat­no učini­ti elek­tron­s­ka plaćan­ja jef­tini­jim i bržim, ali one bi mogle da desta­bi­lizira­ju fi­nan­si­jske in­sti­tu­ci­je.

Published On 24 Mar 2022

Proc­jen­ju­je se da je od počet­ka go­dine u Rusi­ju ušlo 400 mil­iona dolara u krip­to­va­l­u­ta­ma, a ve­li­ki dio su bit­coi­ni ‘zarađeni’ razn­im vrsta­ma on­line iznu­da i ko­rišten­jem ran­somware raču­narskih virusa.

Published On 13 Mar 2022

Veći­na fi­nan­si­jskih stručn­ja­ka sma­tra da je ovo­li­ki ot­por reg­u­la­tornih ti­jela pre­ma ‘li­bra’ (‘diem’) krip­to­va­lu­ti nas­tao iz zabrin­u­tosti o prav­im nam­jera­ma kom­pani­je Face­book, danas poz­nate kao Meta.

Published On 19 Feb 2022