Kriminal u Crnoj Gori

Istaknuti sadržaj

Cijeli Sadržaj

Os­um­n­jičeni za or­ga­niziran­je ubist­va Nikole Bo­jovića, bra­ta vođe ze­mu­n­skog klana Luke Bo­jovića, neće biti izručeni pravo­sud­nim or­gan­i­ma Sr­bi­je, od­lučio Apela­cioni sud Crne Gore.

Published On 26 Feb 2014