Krim

Istaknuti sadržaj

Cijeli Sadržaj

Rusi spre­ma­ju ve­liku evakuaci­ju civi­la iz Her­sona

Pod pri­tiskom brz­ih us­p­je­ha ukra­jinske vo­jske, čel­ni­ci u regi­ji na jugu Ukra­jine priprema­ju evakuaci­ju de­se­ta­ka hil­ja­da civi­la, ob­jav­ili su lokalni prorus­ki zvanični­ci.

Published On 08 Oct 2022

Na okupi­ra­nom Krimu je u osam go­d­i­na pro­ce­suira­no više od 200 lju­di iz poli­tičk­ih ra­zlo­ga, a na­j­man­je njih 136 su zadržani kao poli­tič­ki zatvoreni­ci, kaže tuži­lac Au­tonomne re­pub­like Krim.

Published On 27 Jun 2022

“Na našim južn­im grani­ca­ma, uključu­jući Krim, Rusi­ja ima pril­ično moćnu pro­tuzračnu odbranu. Sposob­na je da odbi­je nepri­jateljske zračne udare iz svih prava­ca i na svim visi­na­ma i brz­i­na­ma”

Published On 08 Nov 2021