Krijumčari

Istaknuti sadržaj

Cijeli Sadržaj

Min­istri Vlade Aus­tral­i­je i dal­je ne žele ko­men­tarisati navode da su državni službeni­ci davali no­vac tr­govci­ma ljudi­ma da mi­grante um­jesto u Aus­tral­i­ju, pre­vezu u In­donez­i­ju. Al Jazeera je do­bi­la iz­javu jednog od tr­go­v­a­ca ljudi­ma i uvid u no­vac koji je plati­la aus­tral­s­ka vla­da.

Published On 18 Jun 2015