Krediti

Istaknuti sadržaj

Cijeli Sadržaj

Amer­ič­ki pred­sjed­nik Joe Biden na­javio je djelomični ot­pis stu­dentskih kred­i­ta, što je potaknu­lo oštru raspravu u zemlji u ko­joj go­d­i­na studi­ran­ja može koš­tati više de­se­ta­ka hil­ja­da dolara.

Published On 24 Aug 2022