Krađa podataka

Istaknuti sadržaj

Cijeli Sadržaj

Samo u posljed­n­ja tri mjese­ca prošle go­dine ukradeni su po­daci na­j­man­je 214 mil­iona ko­ris­ni­ka društvenih mreža, a u ci­jeloj 2021. su kom­pro­mi­to­vani po­daci na­j­man­je 1,3 mil­i­jarde ko­ris­ni­ka in­ter­ne­ta.

Published On 17 Jul 2022