Košarkaške lige

Istaknuti sadržaj

Cijeli Sadržaj

Luka Dončić do sada nije pro­pus­tio ni­jed­no ve­liko tak­mičen­je sa na­cional­nim tim­om, a na­jveći us­p­jeh ost­vario je 2017. go­dine kada je sa Sloveni­jom os­vo­jio evrop­sku tit­u­lu.

Published On 22 Nov 2022

Is­tupom u ko­jem se nije di­rek­t­no izvinio zbog pro­movi­ran­ja an­ti­semit­skog fil­ma su os­tali ra­zočarani u vod­stvu NBA lige, ali i u klubu koji je Irvin­gu izrekao kaznu neigran­ja od na­j­man­je pet utak­mi­ca.

Published On 04 Nov 2022