Korupcija

Istaknuti sadržaj

Cijeli Sadržaj

U saopšten­ju Min­istarst­va un­utrašn­jih poslo­va Bugarske navo­di se da je hapšen­je izve­de­no u okviru sveobuh­vatne is­trage Evrop­skog tuži­lašt­va u vezi sa 120 odvo­jenih pred­meta.

Published On 17 Mar 2022

Sud u Tok­i­ju pro­glasio je kriv­im bivšeg izvršnog di­rek­to­ra Nis­san Mo­tor Gre­ga Kel­ly­ja jer je po­mo­gao Car­losu Ghos­nu, nekadašn­jem gen­er­al­nom di­rek­toru kom­pani­je, da sakri­je svo­ja pri­man­ja.

Published On 04 Mar 2022