Korona virus

Istaknuti sadržaj

Cijeli Sadržaj

Očeki­va­lo se da će karan­te­na biti uk­in­u­ta u sri­je­du, među­tim, dužnos­ni­ci lokalne vlade su poručili da “još pos­to­je rizici društvenog širen­ja u nekim po­dručji­ma.”

Published On 08 Sep 2022

Evropske zdravstvene vlasti pre­poruču­ju da star­i­je i os­obe s povećan­im rizikom od težeg ob­li­ka COVID-19 tre­ba­ju biti među prvi­ma koje će do­biti vakcine pri­lagođene omikron soju.

Published On 07 Sep 2022