Kontrasti

Istaknuti sadržaj

Cijeli Sadržaj

Zo­ran Mi­lanović je, po­la­gan­jem prisege, postao peti pred­sjed­nik Re­pub­like Hrvatske. U svom gov­oru je poručio kako će se bori­ti za društ­vo jed­nakih mogućnos­ti za sve, bez obzi­ra odak­le su i čim se bave. Rekao je da neće biti ko­rek­tivni fak­tor, nego kon­struk­ti­van, predan, trans­parentan, dosljedan. Kada je ri­ječ o van­jskoj politi­ci, fokusir­at će se na […]

Published On 20 Feb 2020