Konjic

Istaknuti sadržaj

Cijeli Sadržaj

Up­rkos iza­zovi­ma s ko­ji­ma se, bez izuzetka, suočava­ju već deceni­ju, or­ga­ni­za­tori su us­p­jeli održati kon­ti­nu­itet Fes­ti­vala glum­ca koji će pub­li­ci pono­vo ponu­di­ti raznovrstan i zan­imljiv pro­gram.

Published On 06 May 2022