Komunizam

Istaknuti sadržaj

Cijeli Sadržaj

Djed Sule­j­men je samo jed­nom u živ­o­tu plakao – tog kobnog 4. maja 1980. go­dine, kada nas je kao siročad, što su ri­ječi moga dje­da, same os­tavio drug Tito.

blog by Jasmin Agić
Published On 25 May 2022

Za nje­mač­ki SPD glasali su lju­di koji su bol­je obra­zo­vani, žive u ve­likim gradovi­ma i, u suš­ti­ni, ne­ma­ju loš živ­ot u kap­i­tal­iz­mu, za KPO grad­s­ki pro­le­ter­i­jat, imi­granti i izb­jeglice.

Published On 29 Sep 2021