Komunizam

Istaknuti sadržaj

Cijeli Sadržaj

Za nje­mač­ki SPD glasali su lju­di koji su bol­je obra­zo­vani, žive u ve­likim gradovi­ma i, u suš­ti­ni, ne­ma­ju loš živ­ot u kap­i­tal­iz­mu, za KPO grad­s­ki pro­le­ter­i­jat, imi­granti i izb­jeglice.

Published On 29 Sep 2021

Akif, or­ga­ni­za­cioni sekre­tar KPJ, proživ­io je za­s­trašu­juće rev­olu­cionarne de­vi­jaci­je i kom­inter­novs­ka za­s­tran­jen­ja i skončao u Stalji­novim čistka­ma; Asim je imao bolju sud­binu i doživ­io duboku starost

Published On 29 Aug 2021