Kompjuteri

Istaknuti sadržaj

Cijeli Sadržaj

EU je ob­javio plan vri­jedan go­to­vo 43 mil­i­jarde eura da postane ve­li­ki proizvođač mikročipo­va u pokuša­ju da ublaži svo­ju za­v­is­nost od az­i­jskog tržiš­ta za kom­po­nen­tu koja danas pokreće go­to­vo sve.

Published On 08 Feb 2022

Veći­na ko­ris­ni­ka sma­tra da kada jed­nom obriše neki ‘file’, on za­u­vi­jek nes­ta­je sa hard diska ili mem­o­ri­jske kar­tice – to nije tačno; mno­gi po­daci os­ta­ju na ure­đa­ji­ma za skladišten­je.

Published On 22 Jan 2022

Ap­ple je još ‘80-ih go­d­i­na imao poslovnu filo­zofi­ju ‘zatvorenog kru­ga’, a Steve Jobs je tvr­dio da ‘ko­ris­nik može imati kvalitet­no iskust­vo samo ako kom­pani­ja kon­troliše i hard­ver i soft­ver’.

Published On 03 Jan 2022

Prva verz­i­ja Winam­pa ob­javl­je­na je još 1997. go­dine i vrlo brzo je postao pop­u­laran kao jedan od na­jboljih ‘me­dia play­era’ za kom­pjutere.

Published On 23 Nov 2021

Mod­erni med­i­cin­s­ki ure­đa­ji ovise o čipovi­ma, čime nes­taši­ca poluprovod­ni­ka oz­bil­jan prob­lem do­dat­no pogorša­va i dovo­di u opas­nost zdravl­je i živ­ote lju­di.

Published On 30 Oct 2021