Kompjuteri

Istaknuti sadržaj

Cijeli Sadržaj

Iako se is­traži­vači i stručn­jaci slažu da trenut­ni raču­nari još uvi­jek ne mogu simuli­rati rad ljud­skog moz­ga i psi­hološku ličnost os­obe, to će se u veo­ma bliskoj budućnos­ti promi­jen­i­ti.

Published On 24 Jun 2022

In­tel se pridružu­je glob­al­noj za­jed­ni­ci u os­u­di rata Rusi­je pro­tiv Ukra­jine i pozi­va na brzo us­postavl­jan­je mira, ob­jav­i­la je kom­pani­ja.

Published On 06 Apr 2022