Kolonijalizam

Istaknuti sadržaj

Cijeli Sadržaj

Holandi­ja bi tre­bala vrati­ti hil­jade arte­faka­ta odne­senih iz nekadašn­jih koloni­ja, od­lu­ka je državne komisi­je koja je takvu prak­su opisala kao „nepraved­nu“. Min­istri­ca kul­ture poz­vala je evropske zeml­je da os­mis­le za­jed­ničku poli­tiku u vezi sa krađom arte­faka­ta tokom koloni­jalnog doba.

Published On 10 Oct 2020