Kockanje

Istaknuti sadržaj

Cijeli Sadržaj

Za po­rast bro­ja siro­mašnih u Bri­tani­ji neki krive in­dus­tri­ju igara, koja mnoge pret­vara u so­ci­jalne sluča­jeve.

Published On 01 Aug 2013

Iako su mjere cen­tralne banke donijele izv­jesne rezul­tate, bri­tan­s­ka ekonomi­ja daleko je od pros­perite­ta. Zbog fi­nan­si­jske krize, u Lon­donu je zatvoreno blizu 7.000 tr­gov­ina. No, tome nije do­prinio samo po­rast bro­ja siro­mašnih. Mno­gi za to krive in­dus­tri­ju igara na sreću, koja mnoge pret­vara u so­ci­jalne sluča­jeve. Nov­inar Al Jazeere Lau­rence Lee izv­ješ­ta­va.

Published On 01 Aug 2013

Kla­dion­ice i kaz­i­na od pr­vog jula bo­jkoti­ra­ju od­luku Skupš­tine Crne Gore da uvede PDV od 19 pos­to na igre na sreću.

Published On 06 Jul 2013

Neka­da vri­jedne šte­diše, a sada, us­li­jed krize, strastveni kockari. Sve veći broj Tal­i­jana pokuša­va doći do brze, ali i riz­ični­je za­rade. Kockars­ka in­dus­tri­ja u toj zemlji je u proc­vatu. Do kra­ja ovog mjese­ca, vla­da plani­ra iz­dati do­dat­nih hil­jadu li­cen­ci.

Published On 04 Jan 2013