Književnik

Istaknuti sadržaj

Cijeli Sadržaj

Na­juži krug ro­mana i raz­gov­ore s fi­nal­is­ti­ma ča­sopis NIN će ob­jav­i­ti 19. jan­u­ara u svom štam­panom iz­dan­ju, a pob­jed­nik/pob­jed­ni­ca će biti proglašen če­tiri dana kas­ni­je.

Published On 12 Jan 2023

Iako živi daleko od kul­turnih središ­ta, Ka­plan je svo­jim pjes­ma­ma, pripovi­jetka­ma i ro­man­i­ma pod­jed­nako prisu­tan u Sara­je­vu, Za­gre­bu, ali i Beogradu, nave­de­no je u obra­zložen­ju na­grade.

Published On 04 Nov 2022

Kn­ji­ga je, iako ne samo to, is­tori­jat kul­turnih i društvenih proce­sa među Bošn­jaci­ma u Sandžaku u ovih pola vi­je­ka.

blog by Edin Smailović
Published On 12 Oct 2022