Klizišta

Istaknuti sadržaj

Cijeli Sadržaj

Hil­jade preživ­jelih u kl­iz­iš­ti­ma u Si­jera Leoneu trude se da ob­nove živ­ote, sedam mjese­ci nakon katas­trofe. Privre­me­na skloniš­ta za beskućnike su zatvore­na, a samo dio lju­di sm­ješten je kod porod­i­ca i sus­je­da. Iz Free­tow­na izv­ješ­taj Ahme­da Idrisa.

Published On 01 Apr 2018

De­se­tine hil­ja­da stanovni­ka glavnog gra­da Si­jera Leonea, čiji su do­movi prošlog mjese­ca uništeni u kl­iz­iš­tu, još čeka­ju na al­ter­na­tivni sm­ješ­taj. U bu­ji­ci bla­ta i zeml­je, koja je pogodi­la rub­no nasel­je Free­tow­na, pogin­ule su sto­tine os­o­ba. Vlasti su zabrinute da to po­druč­je nije bezb­jed­no i apelu­ju na pre­ostale stanovnike da na­puste svo­je do­move. Iz Free­tow­na sli­je­di […]

Published On 16 Sep 2017

Kl­iz­iš­ta u BiH popri­ma­ju karak­ter katak­l­izme zato što drža­va ne čini do­voljno da to spri­ječi ili ublaži i što građani nisu os­vi­ješteni o tome kako živ­jeti s prirodom.

Published On 03 Apr 2017