Klizišta

Istaknuti sadržaj

Cijeli Sadržaj

Pre­ma posljed­njim po­daci­ma, pogin­u­lo je na­j­man­je 14 os­o­ba, 35 ih je povri­jeđeno, jed­na se vodi kao nesta­la, a ve­li­ki broj lju­di je evakuiran.

Published On 09 Feb 2022