Kipar

Istaknuti sadržaj

Cijeli Sadržaj

Bis­tu je 2020. ku­pio njen sadašn­ji vlas­nik, a bila je jed­nos­tavno opisana kao bista anon­imne os­obe; nala­zom stručn­ja­ka utvrđeno je da je ri­ječ o Napoleonu koji je tada imao 28 go­d­i­na.

Published On 04 Jul 2022

Pot­pred­sjed­nik Turske je is­takao kako Ankaru niko niko neće spri­ječi­ti da nas­tavi s bušen­jem nafte i plina u sporn­im vo­dama Sre­dozemnog mora.

Published On 15 Nov 2021