Kineska vojska

Istaknuti sadržaj

Cijeli Sadržaj

Kina neće pro­da­jom oruž­ja prošir­i­ti svoj uti­caj u Sr­bi­ji, jer zvanični Beograd kupu­je oruž­je od ra­zliči­tih drža­va širom svi­je­ta, isto kao što ga i pro­da­je, sma­tra­ju anal­i­tičari.

Published On 15 Apr 2022

Od­lu­ka dolazi u vri­jeme pri­jet­nji koje ko­mu­nis­tičko vod­st­vo up­uću­je demokratskom Taj­vanu i ter­i­tori­jal­nih sporo­va Kine s njen­im sus­jed­i­ma u Južnom i Is­točnom ki­neskom moru.

Published On 11 Mar 2022

Kina će u ovoj go­di­ni izd­vo­ji­ti 7,1 pos­to više nov­ca na na­cional­nu odbranu i tako nad­maši­ti prošl­o­godišn­je povećan­je vo­jnog budže­ta.

Published On 05 Mar 2022

Satelit­s­ki snim­ci pokazu­ju obrise amer­ičkog nosača i na­j­man­je dva raket­na razarača klase “Ar­leigh Burke” koji su, kako se čini, iz­građe­na u novom kom­plek­su u pustin­ji Tak­la­makan.

Published On 08 Nov 2021

Kina ulaže u napred­no naoružan­je i opre­mu, te re­v­idi­ra svo­ju vo­jnu ko­mand­nu struk­tu­ru kako bi mod­ern­izirala svo­je oružane snage.

Published On 30 Oct 2021