Kineska vojska

Istaknuti sadržaj

Cijeli Sadržaj

Ki­nes­ka vo­js­ka od samog počet­ka sum­n­ja da amer­ič­ki sis­tem ‘Star­link’ ima samo civil­nu upotre­bu i tvr­di da ovi sateliti lako mogu do­biti i drugu ulogu.

Published On 17 Jun 2022

Kina je rani­je saopći­la da je pot­pisala sig­urnos­ni pakt sa Solomon­skim otoci­ma, što je po­jača­lo zabrin­u­tost SAD-a i savezni­ka Aus­tral­i­je i Novog Ze­lan­da zbog ras­tućeg ki­neskog ut­je­ca­ja.

Published On 26 Apr 2022