Kineska vojska

Istaknuti sadržaj

Cijeli Sadržaj

Opas­ni re­gion­al­ni sig­urnos­ni razvo­ji do­gađa­ja u Is­točnoj Az­i­ji odi­grali su od­luču­juću ulogu u ne­davn­im vo­jn­im pri­lagod­ba­ma koje je izvrši­la Kina, piše Atul Ku­mar.

Published On 08 Nov 2022

Vo­jni­ci su se počeli povlači­ti sa jedne od ključnih tača­ka na spornoj grani­ci između dvi­je zeml­je, u sklopu na­po­ra da sman­je ten­z­i­je nakon više od dvi­je go­dine suko­ba.

Published On 09 Sep 2022