Kina

Istaknuti sadržaj

Cijeli Sadržaj

Ki­nes­ka nuk­lear­na tehnologi­ja je posljed­njih go­d­i­na široko prim­i­jen­je­na u mnogim oblas­ti­ma na­cionalne ekonomi­je, donoseći opi­pljive ko­risti za živ­ot lju­di, navo­di CAEA.

Published On 23 Sep 2022

Sarad­n­ja Pekinga s Moskvom od počet­ka na­pa­da Rusi­je na Ukra­jinu i kine­s­ki ko­men­tari pro­tiv proširen­ja NATO-a pokazu­ju za­š­to za­pad­ni odbram­beni savez tre­ba pos­ma­trati Kinu kao sig­urnos­ni iza­zov.

Published On 21 Sep 2022