Kina i SAD

Istaknuti sadržaj

Cijeli Sadržaj

Amer­ič­ki ča­sopis Time ob­javio je anal­i­tič­ki članak koji baca sv­jet­lo na, kako je to opisano, ras­tuće rizike u 2023. na poli­tičkom i ekonom­skom nivou, a koji zabrin­java­ju mnoge sv­jetske lid­ere.

Published On 05 Jan 2023

Kon­gres­meni plani­ra­ju zabran­i­ti ovu društvenu mrežu na mo­bil­nim tele­fon­i­ma dužnos­ni­ka jer pri­jeti na­cional­noj sig­urnos­ti, dok su mnoge savezne države to već učinile.

Published On 21 Dec 2022