Kina i SAD

Istaknuti sadržaj

Cijeli Sadržaj

Ako bi se Kina od­luči­la na vo­jnu in­ter­ven­ci­ju i pokušaj ‘vraćan­ja’ Taj­vana pod njenu up­ravu, to bi za­sig­urno zaus­tavi­lo kom­plet­nu tehnološku in­dus­tri­ju u SAD-u, Evrop­skoj uni­ji, kao i širom svi­je­ta.

Published On 11 May 2022

Kina je rani­je saopći­la da je pot­pisala sig­urnos­ni pakt sa Solomon­skim otoci­ma, što je po­jača­lo zabrin­u­tost SAD-a i savezni­ka Aus­tral­i­je i Novog Ze­lan­da zbog ras­tućeg ki­neskog ut­je­ca­ja.

Published On 26 Apr 2022

Kine­s­ki stav pre­ma ratu u Ukra­ji­ni u idućim mjesec­i­ma izmi­jen­it će iz temel­ja glob­alne tokove nov­ca i tr­govine, koji bi ve­likim di­jelom mogli iza­ći iz sis­tema dolara, sma­tra­ju anal­i­tičari.

Published On 26 Mar 2022

Oš­tra reak­ci­ja među­nar­o­dne za­jed­nice, koja uključu­je izbaci­van­je ruskih ba­na­ka iz SWIFT meh­a­niz­ma i zam­rza­van­je ruske imovine, Pekingu može posluži­ti kao studi­ja sluča­ja o ekonom­skoj ran­jivosti.

Published On 03 Mar 2022