Kina i muslimani

Istaknuti sadržaj

Cijeli Sadržaj

Kine­s­ki min­istar van­jskih poslo­va Wang Yi iz­javio je da Kina ne strahu­je od kon­frontaci­je sa Sjed­in­jen­im Amer­ičkim Država­ma, ali poz­dravl­ja sarad­nju ako je obostra­no ko­ris­na.

Published On 20 Dec 2021

Amer­ič­ki Sen­at usvo­jio je novi za­kon o zabrani uvoza iz ki­neske regi­je Xin­jiang, zbog zloupotrebe et­ničk­ih i vjer­skih man­ji­na, a poseb­no mus­li­mana Ujgu­ra.

Published On 17 Dec 2021

Mož­da je glavno pi­tan­je za Peking ujgurs­ka au­tonom­na pokra­ji­na Xin­jiang, koja di­jeli kop­nenu granicu s Af­gan­istanom.

Published On 23 Aug 2021