Katolička crkva

Istaknuti sadržaj

Cijeli Sadržaj

Ka­toli­ci, protes­tanti i dru­gi kršćani koji vri­jeme raču­na­ju pre­ma Gre­gori­jan­skom kalen­daru u ned­jelju slave svoj na­jveći i na­js­tar­i­ji blag­dan –  Uskrs.

Published On 17 Apr 2022

Bivši ital­i­jan­s­ki svećenik, poz­nat kao ‘Don Euro’ zbog stalnog tražen­ja nov­ca od svo­jih žu­pl­jana, os­uđen je zbog iznuđi­van­ja bivšeg bisku­pa.

Published On 04 Feb 2022