Katolička crkva

Istaknuti sadržaj

Cijeli Sadržaj

Nje­go­va smrt u sub­o­tu us­li­jedi­la je neko­liko dana nakon što je papa Fran­jo za­tražio molitve za svog prethod­ni­ka, rekavši da je “jako bolestan”.

Published On 31 Dec 2022

Vri­jeme iščeki­van­ja Božića pretvo­rilo se u masovnu potrošačku groznicu u ko­joj se iz fokusa izgu­bio Isus, a duhovni smisao blag­dana us­tukn­uo je pred ma­ter­i­jal­nim.

blog by Miroslav Filipović
Published On 25 Dec 2022