Katolička crkva

Istaknuti sadržaj

Cijeli Sadržaj

Ko­men­tari dolaze dan nakon što je kanadske “Prve naci­je” mo­lio za oprost za zločine počin­jene nad nji­hovom dje­com tokom de­setl­jeća u mreži in­ter­na­ta koje je vodi­la Ka­tolič­ka crk­va.

Published On 26 Jul 2022

Ka­toli­ci, protes­tanti i dru­gi kršćani koji vri­jeme raču­na­ju pre­ma Gre­gori­jan­skom kalen­daru u ned­jelju slave svoj na­jveći i na­js­tar­i­ji blag­dan –  Uskrs.

Published On 17 Apr 2022

Bivši ital­i­jan­s­ki svećenik, poz­nat kao ‘Don Euro’ zbog stalnog tražen­ja nov­ca od svo­jih žu­pl­jana, os­uđen je zbog iznuđi­van­ja bivšeg bisku­pa.

Published On 04 Feb 2022