Karcinom

Istaknuti sadržaj

Cijeli Sadržaj

Već petu god­inu, žene koje se li­ječe od kar­ci­no­ma na po­dručju Za­gre­ba ima­ju po­dršku udružen­ja „Nis­mo same“ u jed­noj naiz­gled ba­nal­noj stvari – pri­jevozu tak­si­jem na he­mo­ter­api­je i na­trag.

Published On 16 Feb 2021