Karcinom

Istaknuti sadržaj

Cijeli Sadržaj

Već petu god­inu, žene koje se li­ječe od kar­ci­no­ma na po­dručju Za­gre­ba ima­ju po­dršku udružen­ja „Nis­mo same“ u jed­noj naiz­gled ba­nal­noj stvari – pri­jevozu tak­si­jem na he­mo­ter­api­je i na­trag.

Published On 16 Feb 2021

Ok­to­bar je mjesec tokom ko­jeg se pro­moviše bor­ba pro­tiv kar­ci­no­ma do­jke, koji se sma­tra vodećim uzrokom oboli­je­van­ja i umi­ran­ja žena kad je ri­ječ o ma­lig­n­im boles­ti­ma. U BiH nema jedin­stvenog reg­is­tra obol­jenih od ove, kako je nazi­va­ju, bolesti mod­ernog doba. Priču je zabil­ježio Boris Gag­ić.  

Published On 13 Oct 2020