Karate

Istaknuti sadržaj

Cijeli Sadržaj

Karate je na­jrašireni­ji bo­ri­lač­ki sport u našoj regi­ji, i jedan od na­jrašireni­jih sporto­va uopće. Um­jesto mil­iona eura i dolara, menadžera i proviz­i­ja, masovnih nav­i­jačk­ih protes­ta i poli­tičk­ih pri­ti­sa­ka, ovd­je os­ta­je ono os­novno, ljubav i ide­ja sporta u na­južem smis­lu. Priču donosi Haris Sla­to.  

Published On 01 Dec 2014