Kapitalizam

Istaknuti sadržaj

Cijeli Sadržaj

Među pro­roci­ma novog društ­va pre­ovlađu­je kon­sen­zus da odmah moramo da počnemo da ot­plaću­je­mo ogrom­ni dug sa ve­likom kam­atom, kako bi ugušili pobunu plan­ete Zeml­je, i izb­jegli apokalip­su.

Published On 28 Dec 2020