Julian Assange

Istaknuti sadržaj

Cijeli Sadržaj

Pre­mi­jer Aus­tral­i­je An­tho­ny Al­banese odba­cio je u poned­jel­jak apele da uputi javni za­ht­jev SAD-a da odus­tanu od kriv­ičnog gonjen­ja os­ni­vača Wik­iLeak­sa i aus­tral­skog državl­jan­i­na Ju­liana As­sangea.

Published On 20 Jun 2022

Or­ga­ni­zaci­ja Wik­iLeaks ob­jav­i­la je da od­lu­ka o izručen­ju nije kraj pravne bitke i na­jav­i­la je žal­bu na od­luku koja je ‘crni dan za medi­jske slo­bode’.

Published On 17 Jun 2022

Da li je više od de­set mil­iona tajnih i službenih doku­me­na­ta do­voljno za pob­je­du u ‘ratu za istinu i prav­du’ širom plan­ete, ili će i Wik­iLeaks, kao i mno­gi slični pro­jek­ti, pasti u zab­o­rav?

Published On 19 Dec 2021

Su­os­ni­vač Wik­iLeak­sa Ju­lian As­sange pretr­pio je mož­dani udar uzroko­van stre­som zbog pravne borbe pro­tiv izručen­ja u SAD iz bri­tan­skog zatvo­ra Bel­marsh, kaza­la je nje­go­va zaručni­ca Stel­la Moris.

Published On 12 Dec 2021