Jugoslavija

Istaknuti sadržaj

Cijeli Sadržaj

Teš­ka stradan­ja u dva sv­jet­s­ka rata, ras­tući strah od moguće in­vaz­i­je SSSR-a, do­prini­jeli su donošen­ju od­luke da Ju­goslav­i­ja tre­ba razvi­ti sop­stvene ka­pacitete za proizvod­nju atom­ske bombe.

Published On 20 Jan 2022