Jugoslavija

Istaknuti sadržaj

Cijeli Sadržaj

Djed Sule­j­men je samo jed­nom u živ­o­tu plakao – tog kobnog 4. maja 1980. go­dine, kada nas je kao siročad, što su ri­ječi moga dje­da, same os­tavio drug Tito.

blog by Jasmin Agić
Published On 25 May 2022

Mož­da nas Os­i­mov od­lazak pod­sjeća na sve vri­jed­nos­ti koje su nam otete, na ljude koji su izgu­bili sve, čiji su živ­oti okrut­no bagatelisani, na nove oti­mače koji su pored nas.

opinion by Bojan Tončić
Published On 02 May 2022

Soko Cer­ić os­tavio je dubok trag među poš­tan­skim službenici­ma tadašn­je Ju­goslav­i­je po nes­vaki­dašn­joj zbir­ci poš­tan­skih doku­me­na­ta.

blog by Midhat Dedić
Published On 27 Apr 2022