Jugoslavija

Istaknuti sadržaj

Cijeli Sadržaj

Samo je Bosna, tak­va i nikak­va dru­gači­ja, mogla biti uni­verzal­no uključi­va, svači­ja i niči­ja; ni srp­s­ka, ni mus­li­man­s­ka, ni hrvats­ka, nego i srp­s­ka i mus­li­man­s­ka i hrvats­ka.

blog by Jasmin Agić
Published On 25 Nov 2021

Nova okrugla godišn­ji­ca pr­vog za­s­jedan­ja Pokre­ta nesvrstanih ze­mal­ja otvo­rila je pi­tan­je – može li se iz mladalačk­ih frus­traci­ja u državničke cipele jednog od tvo­ra­ca nesvrstanih?

blog by Velimir Ilić
Published On 12 Oct 2021

Iako se često gov­ori da se ‘sva tehni­ka proizvo­di u Kini, SAD i Japanu’, u stvarnos­ti i Balkan ima štoš­ta da ponu­di svi­je­tu u domenu tehnologi­je.

Published On 21 Aug 2021

Čov­jek pri­jatnog glasa i ra­zoružava­jućeg os­m­je­ha je ci­jeli svoj rel­a­tivno krat­ki živ­ot posve­tio dje­ci: pišući poez­i­ju, ali i an­tologi­jskim emisi­ja­ma za dje­cu.

blog by Edin Smailović
Published On 10 Aug 2021