Jovica Stanišić

Istaknuti sadržaj

Cijeli Sadržaj

Stanišić i Sima­tović op­tuženi su da su rat­nih ‘90-ih os­ni­vali, naoružavali, or­ga­ni­zo­vali obuku i fi­nan­sir­an­je pravo­jnih je­dini­ca, čiji su pri­pad­ni­ci pro­go­nili i ubi­jali nes­rp­sko stanovništ­vo.

Published On 30 Jun 2021

Tuži­lašt­vo Stanišića i Sima­tovića tereti za udruži­van­je u zloči­nač­ki po­duh­vat, time što su tokom ra­to­va ‘90-ih putem Službe državne bezb­jed­nos­ti fi­nan­sir­ali i kon­trolisali par­avo­jne je­dinice.

Published On 30 Jun 2021