Josip Broz Tito

Istaknuti sadržaj

Cijeli Sadržaj

Sm­ješten u utro­bi pla­nine Plješav­i­ca nado­mak Bi­haća, neka­da na­jopreml­jeni­ji ju­gosloven­s­ki vo­jni aero­drom Žel­ja­va slovio je za jed­nu od tri vodeće zračne luke takvog tipa u Evropi.

Published On 24 May 2022

Teš­ka stradan­ja u dva sv­jet­s­ka rata, ras­tući strah od moguće in­vaz­i­je SSSR-a, do­prini­jeli su donošen­ju od­luke da Ju­goslav­i­ja tre­ba razvi­ti sop­stvene ka­pacitete za proizvod­nju atom­ske bombe.

Published On 20 Jan 2022

Pri­jed­log Is­točne al­ter­na­tive da Pe­ter Hand­ke do­bi­je ulicu u Sre­breni­ci ne samo da je ru­gan­je žrt­va­ma, tri­jum­fal­izam i glo­ri­fikaci­ja geno­cidne ide­ologi­je, već je sumanut na još neko­liko nivoa.

opinion by Tomislav Marković
Published On 31 May 2021