Josip Broz Tito

Istaknuti sadržaj

Cijeli Sadržaj

Djed Sule­j­men je samo jed­nom u živ­o­tu plakao – tog kobnog 4. maja 1980. go­dine, kada nas je kao siročad, što su ri­ječi moga dje­da, same os­tavio drug Tito.

blog by Jasmin Agić
Published On 25 May 2022

Sm­ješten u utro­bi pla­nine Plješav­i­ca nado­mak Bi­haća, neka­da na­jopreml­jeni­ji ju­gosloven­s­ki vo­jni aero­drom Žel­ja­va slovio je za jed­nu od tri vodeće zračne luke takvog tipa u Evropi.

Published On 24 May 2022

Teš­ka stradan­ja u dva sv­jet­s­ka rata, ras­tući strah od moguće in­vaz­i­je SSSR-a, do­prini­jeli su donošen­ju od­luke da Ju­goslav­i­ja tre­ba razvi­ti sop­stvene ka­pacitete za proizvod­nju atom­ske bombe.

Published On 20 Jan 2022