Joe Biden

Istaknuti sadržaj

Cijeli Sadržaj

Amer­ič­ki pred­sjed­nik Joe Biden oz­načio je svog prethod­ni­ka Don­al­da Trumpa i nje­gove pristal­ice iz re­do­va re­pub­likanaca kao ek­strem­iste koji su pri­jet­n­ja Us­tavu SAD-a.

Published On 02 Sep 2022

Pred­sjed­nik Sjed­in­jenih Amer­ičk­ih Drža­va Joe Biden rekao je da je ri­ješen da zabrani ju­rišne puške u SAD-u u oštrom gov­oru tokom pos­jete u is­točnoj amer­ičkoj državi Penn­syl­vani­ji.

Published On 31 Aug 2022

Amer­ič­ki pred­sjed­nik Joe Biden na­javio je djelomični ot­pis stu­dentskih kred­i­ta, što je potaknu­lo oštru raspravu u zemlji u ko­joj go­d­i­na studi­ran­ja može koš­tati više de­se­ta­ka hil­ja­da dolara.

Published On 24 Aug 2022