Joe Biden

Istaknuti sadržaj

Cijeli Sadržaj

Doku­men­ti pron­ađeni kod pred­sjed­ni­ka SAD-a potak­li su poređen­ja između nje­gov­og pon­ašan­ja i toka is­trage u sluča­ju pov­jerljivih doku­me­na­ta koje je ču­vao i is­trage u sluča­ju nje­gov­og prethod­ni­ka.

Published On 21 Jan 2023